Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Bunkersloop in Breskens
In opperste verbazing en diepe verslagenheid bereikte ons op 7 september 2004 het bericht dat men begonnen is met de sloop van de M19 mortierbunker van het type 633 in Breskens.

Voorgeschiedenis:
Reeds in februari 2002 heeft onze stichting de gemeente Sluis een brief geschreven
waarin wij wezen op de cultuurhistorische waarde van de resterende werken in de gemeente. In het licht van mogelijke planologische ontwikkelingen in de toekomst vroegen wij de gemeente tevens haar beleidslijn in deze kenbaar te maken.
Na een lange tijd van stilte nam een ambtenaar eindelijk contact met ons op.
Dit contact was positief en hij verzocht ons een inventarisatie en waardebepaling te
maken van de bunkers in de gemeente Oostburg / Sluis. Deze is na een
onderzoeksperiode in mei 2003 aangeboden. Na weer geruime tijd niets vernomen te
hebben, heeft onze stichting in februari 2004 het initiatief genomen voor een field-trip,
waarbij wethouder Kamphuis van de gemeente aanwezig was. De bunkers in
kwestie zijn die dag bezocht en het belang ervan werd extra aangestipt.
Tijdens dit bezoek waren tevens twee onderzoekers van de Stichting Stad,
Dorp en Land aanwezig die in opdracht van de gemeente een inventarisatie
maakten van objecten voor de monumentenlijst. Hun voorstel was ook de
bunkers op de monumentenlijst te zetten. Er is met de wethouder afgesproken
dat de stichting een opzet zou maken voor een fiets- en wandelroute in
Breskens en zou meedenken over een nieuwe invulling voor het bunkercomplex
in Groede. We zijn daarmee in goed vertrouwen aan de slag gegaan en hebben
daar veel energie in gestoken.

Acties dinsdag:
Allereerst hebben we contact gezocht met wethouder Kamphuis. Hij bleek zeer
verrast en wist niets van de sloop af. We hebben om opheldering gevraagd, hetgeen
hij toezegde op woensdag te geven. Rond 18:00 uur hebben we een faxbericht
gestuurd naar het college van B&W, met daarin de vraag om uitleg en het verzoek
de sloop stop te zetten.
De pers (PZC) heeft onze adviseur benaderd hetgeen resulteerde in een artikel in de
krant van woensdag.

De uitleg van wethouder Kamphuis op woensdag:
De grond waarop de bunkers opstaan is particulier eigendom van de woningbouwvereniging.
De bunkers zijn geen monument en zijn eveneens particulier eigendom. Op 26 mei 2004
is voor de bunkers een sloopvergunning aangevraagd en deze is op 12 juli goedgekeurd.
De aanvraag omvat de bunkers 633 en 607 en alle kleinere werken.
Publicatie van een particuliere sloopvergunning is niet noodzakelijk en is ook niet gebeurd.
Een dergelijke aanvraag wordt door de portefeuilledrager afgedaan. In dit geval was dat
wethouder Provoost. Het bezoek aan de bunker in februari is door dhr Kamphuis in het
college gemeld, maar dhr Provoost heeft geen relatie gelegd naar de sloopvergunning
later. Formeel correct, maar zeker niet netjes tegenover zijn collega's en de stichting
die voor de bunkers een invulling aan het zoeken waren.

De sloop:
De sloop van de 633 is op woensdag gestopt als gevolg van een vormfout in de vergunning.
De toestemming geldt alleen voor het perceel van de sloperij Vermeulen en (nog) niet voor
het akkerveld ernaast. De vergunning voor de 633 is naar verwachting binnen 10 dagen rond.
Er zijn geen juridische gronden om de uiteindelijke sloop tegen te houden, maar er zijn ook
andere middelen.

Wrang contrast:
In de PZC van woensdag stond artikel over de presentatie van de nieuwe Atlas Vestingwerken
Zeeland. Diverse provinciale en gemeentelijkebestuurders, inclusief de commissaris der
Koningin hebben daar zeer positieve uitsprakengedaan over het belang van het cultureel
erfgoed, inclusief de bunkers. De Sluisse wethouder L.Wille hoorde de kassa al rinkelen.
"Er zijn kansen voor erfgoed-toeristen". (citaat PZC)
Of die toeristen een nieuwe woonwijk gaan bezoeken, wordt dezerzijds betwijfeld.

Hoe nu verder:
Voor het verder uiten van onze verslagenheid zoeken we de pers. De PZC brengt
op donderdag een achtergrondartikel en Omroep Zeeland maakt woensdag tv opnames
waarbij onze adviseur Hans Sakkers namens de stichting het woord doet.
We gaan op zoek naar steun bij de provincie, de Rijksdienst voor Monumentenzorg en
vele andere instanties. Het politiek circuit heeft inmiddels goed gereageerd en er zijn al
vraagtekens gezet bij de zorgvuldigheid waarmee deze zaak door de gemeente Sluis is
behandeld.

Op 8 september hebben we een aanvraag ingediend voor het toekennen van de gemeentelijke
monumentenstatus voor de 633. Dit verzoek moet in behandeling worden genomen, aangezien
er momenteel geen geldige sloopvergunning is afgegeven. Niet dat we hier direct succes
verwachten, maar het verschaft tijd en ruimte.

Vrijdag 10 oktober
zijn we weer naar de lokatie gereden en hebben ons van de situatie op de hoogte gesteld.
Het huis van de vriendelijke dame blijft staan en wordt straks ingebed in de nieuwe
woonwijk. De bunker 633 is niet meer haar eigendom, dus kan zij geen toestemming voor
een bezoek meer verlenen. Vervolgens hebben wij ons als Stichting Bunkerbehoud gemeld in
het kantoor van de naastgelegen sloperij Vermeulen. Daar kregen we toestemming de bunker
van naderbij te bezien en wat foto's te maken.
Alle sloopwerkzaamheden zijn gestopt, ook die op het nabijgelegen terrein, waarvoor wel een
geldige vergunning bestaat.
De bunker 633 is beschadigd, aan drie zijden is ca 1 meter van de ronde dakrand afgehaald,
maar de essentièle zaken zoals tobroek, koepel en ingangspartij zijn in orde. Wij denken
dat herstel, mocht dat wellicht ooit een optie worden, wel degelijk mogelijk is.
Daarna heeft op lokatie een goed gesprek plaatsgevonden met dhr de Rechter, directeur
van de Woningbouwstichting AWZV, de eigenaar van het terrein. Hierbij is afgesproken om
snelbijeen te komen voor een direct gesprek. De uitnodiging daartoe hebben we
vrijdagmiddaglaat ontvangen.
Het terrein is afgezet met hekken en het personeel van de sloperij heeft van de eigenaar
strikte instructies gekregen mbt het verlenen van verdere toegang.
Mocht iemand een bezoek overwegen, bedenk dan dat toegang zeer moeilijk is, zo niet
onmogelijk. Vanaf de weg is de bunker goed te zien, maar een echt leuk gezicht is het niet ...