Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet is ook op de Stichting Bunkerbehoud (verder: stichting) van toepassing. De wet houdt o.a. in dat wij bekend moeten maken welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat wij daarmee doen. Wij moeten toestemming aan u vragen om uw gegevens te verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie – privé of publiek bekend, oud of nieuw, relevant of volstrekt onbelangrijk – over een levende en identificeerbare persoon.
Bijvoorbeeld: voor- en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, mailadres en een herkenbare afbeelding op een foto of in een video.

Wie zijn de betrokkenen?

De donateurs en relaties van de stichting.

Welke gegevens verwerken wij van u?

De stichting verwerkt van u de volgende gegevens:
voorletters, voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en mailadres. Ook houden het bedrag plus de betaaldatum van uw donatie bij.
Een vrijwilliger is tevens donateur en van die groep noteren we tevens de door u ingediende declaraties en uw specialiteit als vrijwilliger.
Deze gegevens worden alleen aan de bestuursleden beschikbaar gesteld en dienen voor leden en -financiële administratie. De bankgegevens worden bijgehouden in de adresboeken van onze bankrelaties en zijn niet fysiek bij de stichting in beheer. Uw adresgegevens worden gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven, mededelingenbladen en uitnodigingen.
De gegevens zijn niet openbaar en worden niet aan derden verstrekt. Een uitzondering hierop vormt de drukkerij die met de adresgegevens de verzending van het drukwerk verzorgd. Dit bedrijf heeft hiervoor een geheimhoudingsverklaring afgegeven. Op de website worden foto’s en films van activiteiten geplaatst.
Voor de afstemming van de werkzaamheden van de vrijwilligers is op de website een met een wachtwoord afgeschermd compartiment aangebracht. Dit gedeelte bevat ook contactgegevens.
De website maakt geen gebruik van cookies en mail-groepsadressen worden alleen binnen het bestuur gebruikt.

Bewaartermijn

De stichting bewaart de gegevens zolang u donateur of relatie bent. Na opzegging bewaren we de gegevens 7 jaar.

Recht van inzage

Krachtens de AVG kan iedereen inzage vragen met betrekking tot zijn/haar eigen gegevens. De afhandeling van deze verzoeken is in handen van de secretaris en gaat met opgaaf van reden bij voorkeur per email: pch@bunkerbehoud.com.

Toestemming van verwerken

Nieuwe donateurs die zich opgeven via de website stemmen in met de privacyverklaring. Overige aanmeldingen worden direct benaderd. Toestemming ten aanzien van iemand die nog geen 16 jaar oud is, wordt aan de ouder/voogd gevraagd.
Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, tenzij een wettelijke verplichting zich hiertegen verzet. De afhandeling van deze verzoeken is in handen van de secretaris en gaat bij voorkeur per email: pch@bunkerbehoud.com.

Wat doet de stichting bij een datalek?

De stichting treft passende maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking, zoals het beschermen tegen diefstal en virussen. Een beveiligingsincident is bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick met de gegevens, of een computercrash waarbij persoonsgegevens definitief verloren gaan. De persoonsgegevens moeten worden beschermd tegen iedere vorm van verlies van beschikbaarheid, integriteit dan wel vertrouwelijkheid. De back-up wordt op twee fysiek gescheiden locaties opgeslagen. Alle bestanden staan ook in een apart afgeschermd gedeelte van de website dus fysiek bij de webhostingprovider.
Leidt een beveiligingsincident tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking/toegang van persoonsgegevens, dan is mogelijk sprake van een datalek. Tenzij het datalek waarschijnlijk geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokken personen, meldt de stichting het lek tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het lek bovendien een hoog risico op nadelige gevolgen voor de personen wiens gegevens het betreft, dan meldt de stichting het incident ook aan deze personen.