Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Project Toorenvliedt in 2012
Anno 2008 vallen de bunkers nog altijd ten prooi aan vandalisme en bouwkundig verval. De Stichting Bunkerbehoud streeft naar een duurzaam behoud van het ensemble en is voornemens een van de bouwwerken in beheer te nemen. Het gaat hier om de communicatiebunker (Nachrichtenstand für höhere Stäbe), gelegen aan de noordoostelijke zijde van het park.
Na de oorlog is gepoogd de bunker aan het zicht te ontrekken door deze van een gronddekking te voorzien en te beplanten. De huidige staat van onderhoud is relatief slecht. Het vochtige klimaat heeft veel van de staaldelen gecorrodeerd en het inwendige is verstoord en leeggeruimd door de vele naoorlogse bezoekers.
Teneinde de bunker in beheer te kunnen nemen wordt het bouwwerk in een eerste fase wordt ontgraven, ontsloten en beveiligd.

Op termijn ziet onze stichting de verbindingsbunker als een mogelijk restauratieproject, vergelijkbaar met eerder projecten binnen de gemeenten Veere en Vlissingen.
Voor Middelburg als monumentenstad kan de bunker dan fungeren als een 'jong monument' ter nagedachtenis aan een voor Zeeland belangwekkende periode (de Slag om de Schelde). Na restauratie van de bunker zou gedacht kunnen worden aan een beperkt aantal openstellingen ten behoeve van educatieve activiteiten. We denken hierbij aan Open Monumentendag, groepsrondleidingen en battlefield tours.
Deze vorm van een semi-permanente ontsluiting sluit ons inziens goed aan bij de ligging van de bunker in een openbaar stadspark en de reeds bestaande recreatieve functies.

Teneinde belangstellenden nu al te informeren worden in het park enkele panelen geplaatst met informatie over de geschiedenis van het landgoed gedurende de Tweede Wereldoorlog.
De uitvoering van het project vindt plaats in samenwerking met gemeente Middelburg, die ook een financiële bijdrage ter beschikking heeft gesteld. De werkzaamheden zijn gestart in de laatste week van februari 2008. Dit betrof het vrijmaken van het dak en wat kapwerk. In mei 2008 zijn er vervolgafspraken gemaakt over het verder ontgraven en het voorbereiden van de aansluiting van de bunker op het elektriciteitsnet.
In de maanden daaropvolgend zijn door de gemeente en onze vrijwilligers verschillende werkzaamheden gedaan.

Status eind september 2012:
De buitenkant is gereed, de electriciteit is aangesloten en werkt op een tijdelijke schakelkast. Overtollig regenwater wordt afgevoerd. Het informatiepaneel is geplaatst en de stichting neemt deel aan het overleg met betrekking tot een algemene opwaardering van het park zelf.
Alle deuren zijn losgemaakt en wachten op transport naar het straalbedrijf. Het oude roest ligt op een stapel, dat gaat weldra in de container. Met het plaatsen van de replica schoorstenen is een eerste start in de restauratie gemaakt.