Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Studie Belvedère
Gebiedsvisie voor het Landfront Vlissingen.
Landfront Vlissingen, een verdedigingslinie in de aanval!

Het Landfront Vlissingen wordt alom erkend voor haar grote cultuurhistorische waarde. Al vele jaren wordt er getracht de linie beschermd te krijgen als rijksmonument. Verder zijn er de laatste jaren verschillende fietsroutes langs de linie aangelegd, waarmee deze voor een deel is ontsloten voor het publiek. Behalve deze positieve acties is de linie de laatste jaren ook aangetast door ruimtelijke ontwikkelingen die met name aan de oostzijde van het Kanaal door Walcheren het Landfront onder druk zetten. Al met al worden de ontwikkelingen door de overheid onvoldoende met elkaar in samenhang bezien. Hierdoor dreigt de linie te versnipper, terwijl juist versterking nodig (en mogelijk) is.

Om te komen tot een integrale visie op de huidige staat van de linie, en vooral het ontwikkelpotentieel, heeft de Stichting Bunkerbehoud is enige tijd terug een verzoek ingediend in het kader van het landelijke project Belvedère. Het Stimuleringfonds voor de architectuur heeft ons verzoek gehonoreerd, zodat de toekomstvisie nu een feit kan worden.

In de visie worden verschillende sectoren van de linie in kaart gebracht en worden modellen geschetst hoe in ruimtelijke zin met de restanten kan worden omgegaan. Van minimale bescherming tot reconstructie. Aan de hand van een voorkeursmodel wordt toegewerkt naar enkele concrete uitwerkingsplannen voor tracés binnen de linie. Tevens wordt een handboek (Typeheft) met inrichtingsprincipes gemaakt, die overheden en (particuliere) eigenaren een handreiking biedt hoe met de bunkers, versperringen, schootsvelden enz. kan worden omgegaan bij nieuwe plannen. Concreet zou een eigenaar met dit handboek zijn eigen stuk van het Landfront volgens authentieke principes kunnen herstellen.

Om te komen tot een gedragen visie wordt deze opgesteld in overleg met overheden, maatschappelijke organisaties en omwonenden.

De studie wordt in opdracht van de Stichting Bunkerbehoud uitgevoerd door het bureau Bosch-Slabbers te Middelburg. Financieel is het onderzoek mogelijk gemaakt door bijdragen uit het programma Belvedère, het Investeringsfonds Landelijk Gebied (via de provincie Zeeland) en bijdragen van de gemeenten Middelburg en Veere.

Verwachte oplevering: voorjaar 2011.